Tin tức
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La từ tháng 11/2009

2009-12-07 14:20:24

 

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ XÂY DỰNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 820 / SXD- ĐT
V/v:
Công bố giá VLXD từ ngày 01/11/2009 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Sơn la, ngày 24 tháng 11 năm 2009

 

  Kính gửi :
           - Các Sở, ban , ngành;
           - UBND các huyện, Thành phố.

Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ - CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 7763/BTC - ĐT ngày 03 / 7 /2008 của Bộ Tài Chính về việc thông báo giá vật liệu xây dựng ;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn la tại văn bản số 3445/UBND - KTN ngày 26/12/2008 v/v Rà soát và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La và công văn số 860/UBND -KTN ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh Sơn la v/v điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn la.

Sau khi tham khảo báo giá vật liệu xây dựng thời điểm tháng 10 năm 2009 của các huyện trong Tỉnh và thông báo giá của cơ sở sản xuất, thông tin giá của các nhà cung cấp
Sở Xây dựng công bố một số giá vật liệu xây dựng có biến động tại trung tâm 11 huyện, Thành phố ( Có hướng dẫn và phụ lục bảng giá kèm theo )…Giá những loại vật liệu kèm theo công bố này thay thế giá những vật liệu cùng chủng loại trong các công bố của Sở Xây dựng Sơn la trước thời điểm ngày 01/ 11/2009.
Giá vật liệu kèm theo công bố này để các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ - CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Giá vật liệu xây dựng công bố từ ngày 01/11/2009.

 

 

  Nơi nhận:
  - Như trên; 
  - Bộ Xây dựng (B/c );
  - TT UBND Tỉnh ( B/c );     
  - Sở tài chính;
  - Kho bạc nhà nước;
  - Lưu VT; ĐT. ( Thuỷ 10b)   

 

 

            KT. GIÁM ĐỐC
            PHÓ GIÁM ĐỐC

            

 

              Giang Văn Đối

 

 

HƯỚNG DẪN

Kèm theo công bố giá vật liệu số: 820/SXD – ĐT  ngày 24 / 11/2009 của Sở Xây dựng Sơn la

        1. Công bố đơn giá vật liệu để tham khảo trong quá trình xác định đơn giá xây dựng công trình với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ; vốn ODA; vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn la kể từ ngày 01/11/2009.

        2. Đối với những loại vật tư, vật liệu công bố trong đơn giá xây dựng công trình, có quy cách, chủng loại chất lượng phù hợp với thiết kế và dự toán được duyệt, nhưng có mẫu mã và đơn giá khác với đơn giá của loại vật tư, vật liệu tương ứng ghi trong bảng công bố đơn giá này thì chủ đầu tư xem xét quyết định áp dụng mức giá phù hợp với thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm để xác định. Trường hợp Chủ đầu tư không đủ năng lực thì có thể  thuê tư vấn thẩm tra để xem xét quyết định
       3. Giá vật liệu được công bố trong bảng phụ lục kèm theo đối với khu vực Thành Phố được quy định trong phạm vi 10 km, trung tâm các huyện trong tỉnh được quy định trong phạm vi 7 km, những công trình xây dựng ở cách trung tâm Thành phố > 10 km, Thị trấn > 7 km, hoặc ở những địa điểm mà phải thay đổi nhiều loại phương tiện vận tải để đưa vật liệu đến chân công trình căn cứ vào tình hình thực tế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Chủ đầu tư tính chi phí bổ xung đưa vào giá xây dựng công trình. Những loại vật liệu được sản xuất cho công trình xây dựng có cự ly vận chuyển < 60% cự ly quy định phải tính chi phí vận chuyển theo thực tế.    
       4. Những loại vật tư, vật liệu không có trong công bố giá hoặc có biến động lớn so với giá trong công bố này  thì chủ đầu tư  sử dụng vốn nhà nước có trách nhiệm căn cứ vào giá vật liệu hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở báo giá nhà sản xuất, thông tin giá của các nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn và chất lượng để xây dựng đơn giá xây dựng công trình phù hợp.

 

 

 

 

 

BẢNG ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU TÍNH ĐẾN TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
Kèm theo công văn số: 820 /CV - SXD ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định. Tổng số : Trang số thứ tự từ 01 đến 03


 

 

Tải bảng đơn giá tại đây:
BẢNG ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU TÍNH ĐẾN TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

 


 

 

 
Các tin khác
Thực hiện chương trình vận động “Vì bộ đội biển đảo”, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (SBA) đã nhận được ủng hộ của 10 doanh nghiệp với số tiền là 72.000.000 đồng. Từ ngày 29/9 - 2/10/2012, SBA đã tổ chức 01 đoàn đi thăm và tặng quà cho bộ đội đảo Song Ngư (tỉnh Nghệ An).
Xem chi tiết..
Trân trọng kính mời các doanh nghiệp doanh nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia làm hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (SBA)
Xem tất cả..