Đối tượng, hồ sơ, thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập  doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Đối tượng, hồ sơ, thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Lượt xem:

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Kể từ ngày 01/7/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Kể từ ngày 01/7/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Lượt xem:

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; công văn số 766/TCT-DNNCN ngày 17/3/2022 của TCT về việc triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Thuế tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-CTSLA ngày 22/3/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thông tư số 78/2021/TT-BTC tại Cục Thuế tỉnh Sơn La.
Tổng cục Thuế triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP và hướng dẫn lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Tổng cục Thuế triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP và hướng dẫn lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Lượt xem:

Ngày 23/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2194/TCT-KK về việc tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Lượt xem:

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định số 41/2022/NĐ-CP gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2022.
NHỮNG QUY ĐỊNH  TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Lượt xem:

Ngày 28/4/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 3849/BTC-TCT về quản lý chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Công văn số 1381/TCT-DNNCN ngày 28/4/2022; Công điện số 08/CĐ-TCT chỉ đạo về việc tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế trong việc kê khai theo đúng giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh Sơn La thông tin một số nội dung sau:
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập  doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Lượt xem:

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Theo đó, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng bao gồm: Người nộp thuế; cơ quan quản lý thuế; công chức quản lý thuế; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Đảm bảo kê khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản đối với người nộp thuế

Đảm bảo kê khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản đối với người nộp thuế

Lượt xem:

Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14257/BTC-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; Ngày 07/01/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 52/TCT-TTKT về việc tăng cường quản lý thuế hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La thông tin đến người nộp thuế một số nội dung như sau:
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Lượt xem:

Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định gồm 5 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Hướng dẫn Đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công Quốc gia đã kết nối với cơ sở dữ liệu QG về dân cư

Hướng dẫn Đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công Quốc gia đã kết nối với cơ sở dữ liệu QG về dân cư

Lượt xem:

Để giúp NNT đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư được nhanh tróng, thuận lợi, Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn về việc đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:
Tổng Cục Thuế triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia

Tổng Cục Thuế triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia

Lượt xem:

Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1604/TCT-KK về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian bắt đầu triển khai từ ngày 18/5/2022.
Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh xử lý hóa đơn có sai sót

Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh xử lý hóa đơn có sai sót

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ ngày 01/4/2022, Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai áp dụng hoá đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP khi phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót cần xử lý hóa đơn có sai sót như sau:
Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung mới  tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và Thông tư số 13/2022/TT-BTC

Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung mới tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và Thông tư số 13/2022/TT-BTC

Lượt xem:

Ngày 13/4/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1084/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết 1 số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.
Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn thực hiện hủy hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn thực hiện hủy hóa đơn

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ ngày 01/4/2022, Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai áp dụng hoá đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế  nâng cấp các phiên bản ứng dụng eTax

Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế nâng cấp các phiên bản ứng dụng eTax

Lượt xem:

Ngày 05/4/2022, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế, thông báo nâng cấp các phiên bản ứng dụng eTax 2.1.1, iCaNhan 3.1.6, HTKK 4.7.8, iTaxViewer 1.9.0, T2B, TMS 2.24 đáp ứng các mẫu hồ sơ khai thuế Quý còn lại theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và đáp ứng giảm thuế BVMT theo Nghị quyết số18/2022/UBTVQH15.
Tổng cục Thuế thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15

Tổng cục Thuế thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15

Lượt xem:

Ngày 30/3/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 04/CĐ-TCT về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ 01/4/2022.
Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hộ, cá nhân kinh doanh khi áp dụng hoá đơn điện tử

Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hộ, cá nhân kinh doanh khi áp dụng hoá đơn điện tử

Lượt xem:

Ngày 17/3/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 766/TCT-DNNCN về việc triển khai hoá đơn điện tử tại 57 tỉnh thành trực thuộc trung ương. Công văn số 766/TCT-DNNCN yêu cầu từ tháng 4/2022 Cục Thuế các tỉnh thực hiện triển khai áp dụng hoá đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Lượt xem:

Ngày 23/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2688/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.
Sử dụng ứng dụng eTax mobile mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế là cá nhân

Sử dụng ứng dụng eTax mobile mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế là cá nhân

Lượt xem:

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế là cá nhân, Tổng cục Thuế đã xây dựng ứng dụng eTax mobile và triển khai trên toàn quốc. Đây là ứng dụng có nhiều ưu điểm, mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế.
Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn NNT đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn NNT đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Lượt xem:

Để giúp doanh nghiệp, NNT thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được thuận lợi. doanh nghiệp, NNT thực hiện Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo các bước sau:
Chính phủ ban hành quy định về lệ phí trước bạ

Chính phủ ban hành quy định về lệ phí trước bạ

Lượt xem:

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Thông tư số 13/2022/TT-BTC gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022.