Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Lượt xem:


Để giúp NNT thực hiện tốt về việc khai, quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn NNT một số nội dung thực hiện việc khai, quyết toán thuế theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Các đối tượng phải nộp quyết toán thuế TNCN:

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương tiền công:

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp không phát sinh chi trả tiền lương, tiền công thì không phải khai quyết toán thuế.

Cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

Cá nhân đã được tổ chức chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công không đảm bảo điều kiện được ủy quyền.

Các đối tượng không phải nộp quyết toán thuế TNCN:

Không có yêu cầu hoàn thuế hoặc hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lại (do đã khấu trừ 10%).

Cá nhân có số thuế phải nộp thêm khi quyết toán nhỏ hơn 50.000đ.

Ủy quyền quyết toán thuế:

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công lý hợp đồng dài hạn (từ 3 tháng trở lên) duy nhất tại một nới trong năm dương lịch nếu có yêu cầu thực hiện thực hiện quyết toán thuế thì có thể ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay, kể cả trường hợp cá nhân làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm nhưng có thu nhập duy nhất tại một nơi.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công ký hợp đồng dài hạn (từ 3 tháng trở lên) duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch nếu có yêu cầu thực hiện thực hiện quyết toán thì có thể ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay, kể cả trường hợp cá nhân làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm nhưng có thu nhập duy nhất tại 1 nơi.

Giảm trừ gia cảnh: Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân theo năm cho người phụ thuộc tính theo tháng thực tế nuôi dưỡng (đã đăng ký thuế và được cấp MST).

Mức giảm trừ gia cảnh: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng; Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Đối với tổ chức: Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kết thúc năm dương lịch.

Đối với cá nhân: Ngày cuối cùng của tháng thứ 4 năm dương lịch (riêng trường hợp hoàn thuế thì không xử phạt).

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ trùng ngày nghỉ thì được xác định thời hạn đến ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

Hồ sơ quyết toán thuế:

Đối với đơn vị chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công: Gồm tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN và các Phụ lục số 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Gồm tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN; Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

 

Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế:

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 11, Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan Thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán Thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan Thuế nơi cá nhân cư trú./.

Phương Mai - TTHT