MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2017

Lượt xem:


Nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện quyết toán thuế năm 2017, trong tháng 3/2018 Cục Thuế tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ về các nội dung quyết toán; Cung cấp các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện quyết toán đồng thời tổ chức các bộ phận thực hiện tiếp nhận và giải đáp mọi vướng mắc của người nộp thuế tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế trên địa bàn.

Hỗ trợ người nộp thuế sử dụng phần mềm của cơ quan thuế để khai thuế, gửi hồ sơ quyết toán thuế qua mạng Intenet,hỗ trợ các cá nhân tự quyết toán trên phầm mềm HTKK…Đăng tải vidio clip hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Sơn La theo địa chỉ: http:sonla.gdt.gov.vn.

             Theo quy định của Luật Quản lý thuế, các loại thuế cần phải quyết năm 2017 bao gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017 chậm nhất là ngày 31/3/2018.  Đến nay đã có 290 đơn vị đã nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, để tránh tình trạng mạng quá tải hay ùn tắc, gây mất thời gian nộp hồ sơ của NNT. Cục Thuế tỉnh cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp cần sớm kê khai, gửi quyết toán thuế năm 2017 trước ngày 31/3/2018. Riêng đối với cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN không bị khống chế thời hạn, nên nộp hồ sơ hoàn thuế sau ngày 31/3/2018 vẫn được coi là hợp lệ. Khi thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, các đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

  1. Các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017?

       Đối với tổ chức chi trả thu nhập:

          Tổ chức chi trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

          Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo

- Cá nhân đảm bảo điều kiện ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế nhưng đã được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cấp chứng từ thuế TNCN thì không cần ủy quyền quyết toán thuế cho các tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

- Cá nhân thu thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán thuế ( nghĩa là có thu nhập 2 nơi trong năm dương lịch và không ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên)

- Nếu cá nhân không phải nộp thêm thuế TNCN hoặc có số thuế nộp thừa nhưng không muốn hoàn hoặc bù trừ vào kỳ sau thì không phải quyết toán thuế TNCN

2.Trường hợp không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN bao gồm: Đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không phải khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

- Tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của các nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú không phải quyết toán nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thu nhập này do các tổ chức chi trả thu nhập thuộc diện khai thuế theo phát sinh (tháng hoặc quý).

           3. Trường hợp cá nhân được uỷ quyền quyết toán thuế?

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức chi trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm được ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức chi trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả, kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

- Cá nhân ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT- TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Trường hợp tổ chức chi trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức chi trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

Tổ chức chi trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả thu nhập sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu.  

 4. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 Đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Gồm tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN và các Phụ lục số 05-1/QTT-TNCN, 05-2/QTT-TNCN,05-3/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đơn vị lưu ý việc kê khai logic số liệu giữa các phụ lục nêu trên với tờ khai 05/QTT-TNCN.

         Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

- Gồm tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Lưu ý: Để đảm bảo công tác phê duyệt quyết toán thuế TNCN năm 2017 đề nghị các cá nhân khi gửi quyết toán thuế TNCN qua mạng theo địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn vẫn phải nộp kèm bản giấy quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN kèm các phụ lục - Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Nhằm tạo điều kiện cho cơ quan thuế trong công tác theo dõi số liệu quyết toán thuế. Nếu (cá nhân) người nộp thuế không nộp bản giấy quyết toán cho cơ quan thuế thì coi như người nộp thuế chưa nộp quyết toán thuế./.

                                                                                            THU MÂY