MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ KHAI, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Lượt xem:


Ngày 20/9/2019 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Điểm nổi bật của Thông tư này là việc hướng dẫn trình tự đăng ký thuế lần đầu; khai thuế điện tử; cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử; xác định ngày nộp thuế điện tử và các biểu mẫu được thay thế, bổ sung.

1.Trình tự đăng ký thuế lần đầu

Đăng ký thuế điện tử là việc người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thuế qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Theo quy định mới, khi thực hiện đăng ký thuế lần đầu thì người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

Bước 1: Người nộp thuế mới thành lập hoặc bắt đầu phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) để khai và nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Bước 2: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.

- Chậm nhất 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan Thuế gửi Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

- Trường hợp cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, ngày xác định hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử.

- Trường hợp cơ quan Thuế không chấp nhận hồ sơ khai thuế, cơ quan Thuế gửi Thông báo không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế đủ điều kiện cấp mã số thuế theo quy định, cơ quan thuế giải quyết theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Bước 4: Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử, cơ quan thuế gửi Thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký thuế cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp hồ sơ có sai sót thì người nộp thuế có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký thuế điện tử khác qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc nộp hồ sơ bản giấy tại trụ sở cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thay thế cho hồ sơ có sai sót đã gửi đến cơ quan Thuế.

2. Khai thuế điện tử

    Theo hướng dẫn tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư 110/2015/TT-BTC thì người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử theo một trong các cách sau:

  - Khai thuế điện tử trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: Người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; thực hiện khai thuế trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, ký điện tử và gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế.

  - Khai thuế điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ khai thuế: Người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế điện tử bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế; sau đó truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, ký điện tử và gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế.

  - Khai thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

3. Xác định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử

Đây là nội dung mới được quy định tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ( sửa đổi điều 8, thông tư số 110/2015/TT-BTC). Theo đó, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để xử lý hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ thuế hoặc tính thời hạn để giải quyết hồ sơ và được xác định như sau:

- Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế;

- Đối với hồ sơ khai thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế;

- Đối với chứng từ nộp thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế;

- Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế.

4. Xác định ngày nộp thuế điện tử

Ngày nộp thuế điện tử được thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 84/2016/TT-BTC, cụ thể

1. Trường hợp nộp thuế qua giao dịch điện tử, ngày nộp thuế là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước trích tiền từ tài Khoản của người nộp thuế/ người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp thuế điện tử.

2. Trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển Khoản tại quầy giao dịch, ngày nộp thuế là ngày ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước thu tiền mặt hoặc trích tiền từ tài Khoản của người nộp thuế/người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ cấp cho người nộp thuế/người nộp thay.

3. Trường hợp nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu thuế, ngày nộp thuế là ngày người nộp thuế/người nộp thay nộp tiền mặt cho tổ chức ủy nhiệm thu thuế, hoặc ngày thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài Khoản của người nộp thuế/người nộp thay để nộp thuế và được ghi nhận trên biên lai, chứng từ do tổ chức ủy nhiệm thu thuế cấp cho người nộp thuế/người nộp thay.

5. Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu

So với Thông tư số 110/2015 trước đây, từ ngày 05/11/2019, khi thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử, người nộp thuế phải sử dụng các biểu mẫu mới được sửa đổi, bổ sung được quy định tại Thông tư số 66/2019, cụ thể như sau:

Thêm mới 03 biểu mẫu: Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế (Mẫu 06/TB-TĐT); Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp ngân sách Nhà nước (Mẫu C1-10a/NS-TĐT); Giấy xác nhận hoặc không xác nhận số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước (Mẫu C1-10b/NS-TĐT).

Sửa đổi 05 biểu mẫu: Thông báo về sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (Mẫu 02/TB-TĐT); Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử (Mẫu 03/TB-TĐT); Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử (Mẫu 05/TB-TĐT); Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (Mẫu 01/ĐK-TĐT); Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử (Mẫu 02/ĐK-TĐT).

Thay thế 02 biểu mẫu: Bãi bỏ Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử (mẫu 01/TB-TĐT) và Thông báo thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử (Mẫu 06/TB-TĐT); Thay thế bằng Thông báo tiếp nhận (Mẫu số 01-1/TB-TĐT) và Thông báo chấp nhận/không chấp nhận (Mẫu 01-2/TB-TĐT)…

Thông tư số 66/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/11/2019

                                                                                 TM