Xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP

Lượt xem:


Ngày 13/05/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận được công văn số405/ĐĐBQH-VP của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV.

Do điều kiện hiện nay cả nước đang tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh không tổ chức hội nghị để xin ý kiên vào dự án luật nêu trên. Để có ý kiến tham gia chất lượng vào dự thảo luật Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tham gia ý kiến về nội dung các văn bản dự thảo.

Mọi ý kiến tham gia đề nghị thông tin về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 18/5/2020 (Địa chỉ: số 20, đường Hoàng Quốc Việt, Thành phố Sơn La, email: hhdn.sonla@gmail.com)

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1618&TabIndex=1&LanID=1821