Kế hoạch triển khai thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem:


Ngày 08/05/2020 Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-NHCS.SLa về việc triển khai thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, triển khai thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo:

- Thực hiện nội dung tại điểm 2, mục II của Nghị quyết số 42?NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Ngoài nội dung thực hiện trên Chi nhánh NHCSXH thực hiện cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 bằng nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương (nếu có).

- Quy trình cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành của NHCSXH.

Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động:

- Chi nhánh NHCSXH tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các huyện, thành phố chi nhánh NHCSXH tổng hợp Danh sách gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Căn cứ Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, NHCSXH nơi cho vay tiến hành thẩm định và thực hiện cho vay đúng trình tự thủ tục theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dân số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH. Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện vay vốn, NHCSXH nơi cho vay trả lời cụ thể bằng văn bản.

- Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, cho vay kịp thời trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc NHCSXH nợ cho vay phân công cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể tại Điều 15, Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Điểm 11.3; Mục 11, Văn bản hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH, thực hiện công khai minh bạch, đảm bảo việc giải ngân được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020, định kỳ hằng tháng NHCSXH nơi cho vay chủ động báo cáo UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp và NHCSXH cấp trên về kết quả tình hình triển khai thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, trong tổ chức thực hiện, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót hoặc cho vay không kịp thời, đúng thời gian quy định, kiên quyết không để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện.

 

Tải file đính kém: Bấm vào đây để tải file