GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ Hỗ trợ các tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Lượt xem:


Nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư số 34/2020/TT-BTC, 35/2020/TT-BTC, 36/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí đối đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng, du lịch, tài nguyên nước, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Việc giảm phí, lệ phí này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Giảm 50% phí trong lĩnh vực Xây dựng

 

Thông tư số 34/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, một số phí trong lĩnh vực này đều được giảm 50% so với quy định hiện hành.

Theo đó, lệ phí cấp lần đầu, cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi đối với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và lệ phí cấp lần đầu, cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi đối với chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân nộp phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. 

Giảm 50% phí trong lĩnh vực Du lịch

Thông tư số 35/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quy định kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, một số loại Giấy phép kinh doanh sẽ được giảm 50% phí so với quy định hiện hành.

Cụ thể: Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du tại điểm đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Giảm 20% phí trong lĩnh vực tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; 

Điều 1, Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%.  

Theo đó, mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện sẽ nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Giảm 30% phí khai thác dữ liệu thủy văn

Điều 2, Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020, quy định phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30% so với quy định hiện hành. Cụ thể Mức thu, nộp phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ nộp phí bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Cả 03 Thông tư: Thông tư số 34/2020/TT-BTC; Thong tư số 35/2020/TT-BTC; Thông tư số 36/2020/TT-BTC, đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, các quy định nộp phí, lệ phí trên sẽ thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

                                                                                               PM