Từ ngày 01/7/2020: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người nộp thuế

Lượt xem:


Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế tăng 2 triệu đồng /tháng và mức giảm trừ đối với người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng /tháng so với quy định cũ trước đây.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết là việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26//2012/QH13  như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (Quy định trước đây là 9 triệu đồng/tháng);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (Quy định trước đây là 3,6 triệu đồng/tháng);

Như vậy, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng 02 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ.

Nghị quyết có hiệu lực từ 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Đối với các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh được xác định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật số 26//2012/QH13 thì sẽ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

PM