Phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Lượt xem:


Ngày 9/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã họp bàn, thống nhất nội dung quy chế phối hợp hoạt động với Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Họp bàn Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, HTX; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, các cấp, ngành, địa phương phát động và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Công tác phối hợp tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, tham gia ý kiến bổ sung một số nội dung về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền; phối hợp, vận động tổ chức các phong trào thi đua trong doanh nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cảm tình Đảng, đảng viên mới cho các hội viên trong doanh nghiệp, HTX; công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển…

Phan Trang

Theo baosonla.org.vn