Phổ biến Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020

Lượt xem:


Ngày 24 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 221/UBND-KT về việc thực hiện Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố Sơn La và các đơn vị có liên quan, sử dụng suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng để làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy đinh.

Xem chi tiết Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng tại đây

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.