Thực hiện báo cáo đăng ký về hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư

Lượt xem:


Ngày 23/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ban hành công văn số 1550/SKHĐT-KTĐN về đề nghị thực hiện báo cáo đăng ký về hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Trong đó, đề nghị các nhà đầu tư thực hiện báo cáo tình hình dự án với các nội dung

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

- Thực hiện báo cáo quý, năm theo mẫu số A.I.20, Phụ lục A, thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố nơi thực hiện dự án.

- Hình thức báo cáo: Bằng văn bản

- Thời hạn báo cáo: Báo cáo quý, 6 tháng và năm chậm nhất ngày 10/3, 10/6, 10/11 hàng năm

* Lưu ý: Theo kết quả theo dõi, đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2021 việc chấp hành chế độ báo cáo của các nhà đầu tư chưa đầy đủ, do vậy đối với báo cáo quý III/2021 đề nghị các nhà đầu tư chấp hành chế độ báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 15/9/2021

Việc chấp hành báo cáo đầy đủ là cơ sở đề các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải quyết các hồ sơ dự án đề xuất điểu chỉnh dự án

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài (FDI)

- Thực hiện báo cáo quý, năm theo mẫu số A.III.1, A.III.2, phụ lục A, thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Hình thức báo cáo: Thực hiện trên Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư

- Thời hạn báo cáo: Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo; Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Chi hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố; các doanh nghệp hội viên đang có hoạt động đầu tư, thực hiện báo cáo đăng ký về hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư

Tải nội dung công văn số 1550 và biểu mẫu báo cáo tại ĐÂY

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La