Nâng cao hiệu quả phối hợp phát triển doanh nghiệp và du lịch

Lượt xem:


Ngày 6/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; ký kết Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư với Hiệp hội Du lịch.

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư với Hiệp hội Du lịch.

 

Thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tham mưu, đề xuất cho tỉnh, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp...

 

Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2022-2025 tập trung cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của Trung ương và tỉnh có liên quan đến các cơ chế, chính sách về phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; định hướng phát triển kinh tế- xã hội, chương trình, dự án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phối hợp tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương...

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

 

Về Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trong lĩnh vực du lịch tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiếp cận, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh; xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; tìm kiếm, thu hút, mời gọi các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch...

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hiệp hội Du lịch ký kết quy chế phối hợp.

 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan đã ký kết các Quy chế phối hợp, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển du lịch trên địa bàn.

Theo Báo Sơn La