Quốc hội giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022

Lượt xem:


Ngày 11/01/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - xã hội. Nghị quyết gồm 8 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo đó, Nghị quyết số 43/2022/QH15 quy định về chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - xã hội như: Chính sách tài khóa, Chính sách đầu tư phát triển, Chính sách tài khóa khác.

Đồng thời, Nghị quyết số 43/2022/QH15 quy định chính sách miễn, giảm thuế như sau:

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022./.

                                                                                Phương Mai - TTHT