Triển khai kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III

Lượt xem:


Căn cứ Thông báo số 33/TB-VPUB ngày 18/01/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (khóa III). Ngày 19/01/2022, Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành công văn số 07/SBA-BTT để tổ chức triển khai trong toàn Hiệp hội.

 Theo đó, Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Chi hội, tổ chức thành viên và Hội viên thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III (có nội dung Thông báo số 33/TB-VPUB ngày 18/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh kèm theo). Phát huy những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại hạn chế năm 2021, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của UBND tỉnh và chương trình hoạt động năm 2022 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

2. Các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, lãnh đạo các Chi hội, và tổ chức thành viên nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu chính phủ đề ra năm 2022: “Đoàn kết, chủ động, thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển “xanh, nhanh và bền vững”./.

Xem chi tiết nội dung công văn số 07/SBA-BTT và Thông báo số 33/TB-VPUB tại ĐÂY