Tổng cục Thuế triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP và hướng dẫn lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Lượt xem:


Ngày 23/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2194/TCT-KK về việc tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn về số tiền thuê đất và thời gian được gia hạn tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP như sau:

Về thuế giá trị gia tăng: Thuế GTGT phải nộp phát sinh (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế Quý I, Quý 11/2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/ND-CP. Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế giá tri gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I/2022, thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2022 va Qúy II/2022, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2022, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2022. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định сủа pháp luật về quản lý thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của Quý I, Quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoat động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 34/2022/ND-CP được gia hạn nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

Tiền thuê đất phải nộp: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuế đất phải nộp phát sinh năm 2022. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Trình tự, thủ tục gia hạn:

Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/09/2022.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/09/2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tai Nghị định số 34/2022/ND-CP.

Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghi định số 34/2022/ND-CP thì cơ quan Thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

Hướng dẫn lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý thi thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/09/2022. Trường hợp phát hiện Giấy đề nghị gia hạn đã nộp có sai sót, người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thay thế chậm nhất là ngày 30/09/2022.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc сủa doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều 3, Nghị định số 34/2022/ND-CP thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc và thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/ND-CP thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tại Điều 3, Nghị định số 34/2022/ND- CP có các điạ điểm kinh doanh hoạt động trên nhiều địa bàn và được cấp mã số thuế riêng để kê khai hoặc nộp thuế theo Thông báo của cơ quan thuế thì hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng mã số thuế được cấp để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh do cùng một cơ quan thuế quan lý trực tiếp thi chỉ gửi một (01) Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp các địa điểm kinh doanh đó.

Hướng dẫn khai thông tin Giấy đề nghị gia hạn năm 2022:

Cơ quan Thuế hướng dẫn người nộp thuế kê khai chính xác các thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn năm 2022, cụ thể:

Cơ quan Thuế: Là cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại mục 1;

Chỉ tiêu [01], [02], [03], [04]: Người nộp thuế kê khai đầy đủ thông tin Tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nộp thuế;

Chỉ tiêu [05], [06]: Người nộp thuế kê khai đầy đủ thông tin trên, mã số thuế сủа đại lý thuế;

Chỉ tiêu [07]: Người nộp thuế phải tích chọn các loại thuế đề nghị gia hạn và được gia hạn theo quy định tại Nghị định, bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng сủа doanh nghiệp, tổ chức

Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức

Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Tiền thuê đất

Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuế đất)

Khu đất theo Quyết định/ hợp đồng số…, ngày…/…../……

Khu đất theo Quyết định/ hợp đồng số…, ngày…/…../……

Chỉ tiêu [08]: Người nộp thuế phải tích chọn trường hợp được gia hạn, cụ thể như sau:

Mục I: NNT tự xác định theo quy định, xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/ND-CP ngày 26/8/2021 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Muc II: NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chinh phủ; Nghị định số 111/2015/ND- CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QB-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố.

Phương thức nộp Giấy đề ghị gia hạn:

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:

Người nộp thuế nộp theo phương thức diện tử gửi tại cổng thông tin diện tử của cơ quan Thuế.

 Người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

Phương Mai - TTHT