Thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ

Lượt xem:


Căn cứ công văn số 2136/BHXH-QLT ngày 18/07/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thông báo số phải đóng của các doanh nghiệp nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tuyên truyền và thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN (giai đoạn 2022 – 2025).

 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng đề nghị một số nội dung sau: 

1. Chi hội Doanh nghiệp huyện, thành phố và tổ chức thành viên:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến các chính sách, pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về BHXH, BHYT, BHTN.

- Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố để hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp hội viên thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTLNĐ-BNN cho người lao động; đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị, doanh nghiệp hội viên:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chủ động rà soát tình hình thực hiện các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động. Kịp thời trích nộp theo quy định, không để tình trạng nợ đọng ảnh hưởng đến quyền lợi và chế độ của người lao động.

(Có công văn số 2136/BHXH-QLT kèm theo)

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng đề nghị các Chi hội, tổ chức thành viên và doanh nghiệp hội viên nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Công văn số 95/SBA-BTT

Công văn số 2136/BHXH-QLT

Danh sách doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN