Chính phủ giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì

Lượt xem:


Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Nghị định số 51/2022/NĐ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2022.

Theo đó, Nghị định 51/2022/NĐ-CP Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 51/2022/NĐ-CP.

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

 

Xăng động cơ, không pha chì:

 

 

 RON 97 và cao hơn:

 

2710.12.21

 Chưa pha chế

10

2710.12.22

 Pha chế với ethanol

10

2710.12.23

 Loại khác

10

 

 RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97:

 

2710.12.24

 Chưa pha chế

10

2710.12.25

 Pha chế với ethanol

10

2710.12.26

 Loại khác

10

 

 RON khác:

 

2710.12.27

 Chưa pha chế

10

2710.12.28

 Pha chế với ethanol

10

2710.12.29

 Loại khác

10

 

Phương Mai - TTHT