Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/2016/QĐ-UBND 04/02/2016 Công văn Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
307/QĐ-UBND 03/02/2016 Công văn Quyết định về việc phê duyệt đơn giá giống cây trồng phục vụ trồng cây phân tán theo kế hoạch của tỉnh
03/CT-UBND 19/02/2016 Công văn Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
04/2016/QĐ-UBND 18/02/2016 Công văn Quyết định về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ địa phương tỉnh Sơn La
244/QĐ-UBND 29/01/2016 Công văn Quyết định về việc bổ sung bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Sơn La
247/QĐ-UBND 29/01/2016 Công văn Quyết định Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
257/QĐ-UBND 01/02/2016 Công văn Quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015
: 01/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 Công văn Quyết định về việc quy định mức trích kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
33/CBGVLXD-SXD 11/01/2016 Công văn Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
127/2015/TT-BTC 21/8/2015 Công văn Thông tư hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp
229/QĐ-UBND 28/01/2016 Công văn Quyết định ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016
86/SLĐTB&XH-LĐTL 28/01/2016 Công văn Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH
09/CV/LHH 18/01/2016 Công văn Lập danh sách CB, CC, VC và người lao động đề nghị tôn vinh năm 2016
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 Công văn Thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Thủ tướng Chính Phủ
22/HD-MTTQ-BTT 08/10/2015 Công văn UB MTTQ Việt Nam tỉnh: Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV/2015
15/9/2015 Công văn Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của UB MTTQ Thành phố Sơn La
149-KH/TU 22/9/2015 Công văn Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
110/KH-UBND 09/10/2015 Công văn KH triển khai t/h Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ vể việc tặng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành thủ tục hành chính
15/NQ-CP 12/3/2015 Công văn NQ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh QG hai năm 2015 - 2016
78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 Công văn Nghị định về đăng ký doanh nghiệp