Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1051/QĐ-UBND 25/5/2015 Công văn QĐ v/v quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Sơn La
16/2015/QĐ-UBND 01/6/2015 Công văn QĐ ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
1072/QĐ-UBND 27/5/2015 Công văn QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án “Đầu tư khai thác điểm mỏ đồng thuộc Đá Đỏ, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La” thuộc “Dự án khai thác, chế biến luyện kim mỏ đồng vùng Vạn Sài, Suối C
1073/QĐ-UBND 27/5/2015 Công văn Quyết định Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Nhà máy luyện đồng kim loại Tây Bắc” thuộc “Dự án khai thác, chế biến luyện kim mỏ đồng vùng Vạn Sài, Suối Chát, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La”
1050/QĐ-UBND 25/5/2015 Công văn Quyết định về việc ban hành bảng giá nhà, vật kiến trúc để tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
1188/QĐ-UBND 09/6/2015 Công văn Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2015
19/2015/QĐ-UBND 02/6/2015 Công văn Quyết định Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đô
18/2015/QĐ-UBND 01/6/2015 Công văn Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
17/2015/QĐ-UBND 01/6/2015 Công văn QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân
81/CV-SBA 23/6/2015 Công văn Mẫu biểu thông kê số tiền hoạt động ủng hộ, từ thiện từ năm 2009-2014
921/QĐ-UBND 07/4/2015 Công văn QĐ v/v Kiện toàn Ban điều hành DA “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020”
08/CT-UBND 10/4/2015 Công văn Chỉ thị Về nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu
810/QĐ-UBND 20/4/2015 Công văn QĐ phê duyệt ĐA t/h chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020
881/QĐ-UBND 24/4/2015 Công văn QĐ phê duyệt Phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Sơn La - khu vực tỉnh Sơn La
918/QĐ-UBND 06/5/2015 Công văn QĐ Ban hành KH triển khai t/h Điều chỉnh quy hoạch SD đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện trê
09/2015/QĐ-UBND 31/3/2015 Công văn Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La
270/LĐTBXH 17/4/2015 Công văn Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ
59/CV-SBA 22/4/2015 Công văn Đề nghị cung cấp thông tin kế toán
300/QĐ-UBND 03/02/2015 Công văn Quyết định v/v công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
462/QĐ-UBND 27/02/2015 Công văn Quyết định V/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La