Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng

Lượt xem:


Trả lời Công văn số 8708/CT-PC ngày 13/9/2017 của Cục Thuế TP HCM về việc hoàn thuế GTGT, ngày 16/11/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 5292/TCT-KK hướng dẫn như sau:

- Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:
 
Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế
 
1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế…”
 
- Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
 
“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.
 
- Công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 hướng dẫn: “... Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật”.
 
- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số 71-2016 CV/VCT-JSC ngày 10/10/2016 của Công ty cổ phần Viet Cement Terminal đã được Chi cục thuế quận Phú Nhuận trả lời tại Công văn số 3494/CCT.PN-KT4 ngày 26/4/2017 với nội dung không đủ điều kiện hoàn thuế.
 
Theo đó, Công ty đã lập hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung, chuyển số còn được khấu trừ, đề nghị hoàn tại quý 2/2016 sang quý 4/2016 để bù trừ với số thuế GTGT đầu ra phát sinh tại quý 4/2016; đồng thời Công ty có văn bản ngày 15/7/2017 gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị xem xét việc giải quyết hoàn thuế của Công ty.
 
- Công văn số 3769/TCT-TTr ngày 21/8/2017 của Tổng cục Thuế ban hành về việc rà soát hồ sơ hoàn thuế GTGT hướng dẫn: “Tổng cục Thuế đã có cuộc họp với Cục Thuế TP HCM, cục Thuế Hà Nội và đại diện các Vụ của Tổng cục Thuế (Thanh tra, Chính sách, Kiểm tra nội bộ và Pháp chế) ngày 12/7/2017. Tại cuộc họp, đã thống nhất nội dung giao các Cục Thuế thực hiện rà soát cụ thể từng hồ sơ hoàn thuế GTGT và đặc thù của từng DN để xác định nghĩa vụ kê khai thuế GTGT và hoàn thuế GTGT theo đúng quy định.
 
Do vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng yêu cầu tại Thông báo số 242/TB-BTC và nội dung đã thống nhất tại cuộc họp ngày 12/7/2017 để rà soát từng hồ sơ cụ thể về hoàn thuế GTGT theo đúng quy định”.
 
Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế TP HCM  rà soát toàn bộ hồ sơ khai thuế GTGT, kết quả kiểm tra hoàn thuế của Công ty cổ phần Viet Cement Terminal để hướng dẫn Công ty kê khai điều chỉnh bổ sung và lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định tai Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Cục thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với số thuế GTGT chưa được khấu trừ luỹ kế 4 quý liên tục tính đến hết quý 2/2016 sau khi đã bù trừ với các khoản phát sinh phải nộp do Công ty kê khai điều chỉnh bổ sung.
TCT