Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sơn La

I- VỊ TRÍ: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối.

II- CHỨC NĂNG: Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối.

III- NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo quy định; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động sát với thực tiễn và phù hợp với hoạt động của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

1.2- Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy đảm bảo thực hiện Luật Lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động.

1.3- Đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng.

1.4- Tham gia với lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh thuộc khối; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong khối.

2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

2.1- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động nắm và thực hiện có hiệu quả.

2.2- Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

2.3- Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2.4- Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trong khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

3.1- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

3.2- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương  và Tỉnh ủy về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

3.3- Bồi dưỡng cấp uỷ viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

4. Lãnh đạo công tác cán bộ

4.1- Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

4.2- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đảng viên trong khối thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý (khi có yêu cầu).

4.3- Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các   ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp ủy viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý.

4.4- Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy Khối theo phân cấp quản lý.

4.5- Có trách nhiệm thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ là đảng viên trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, bố trí, sử dụng... thuộc thẩm quyền theo phân cấp (theo quy định, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh).

5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

5.1- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

5.2- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tổ chức đảng và cán bộ,  đảng viên có những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Lãnh đạo các đoàn thể

6.1- Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

6.2- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể.

6.3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và của nhà đầu tư. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị.

7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

IV- TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, cơ quan Ủy ban Kiểm tra.

2. Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh.

3. Biên chế: Biên chế của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh do Ban Thường vụ tỉnh ủy giao hằng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với số lượng biên chế. Đồng thời, thực hiện nghiêm tinh giản biên chế theo nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh.

4. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định. Ủy ban Kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

V- QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy

1.1. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng; thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 247-QĐ/TU ngày 03/8/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

1.2. Thực hiện và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.                  

2. Với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan (nơi không lập ban cán sự đảng, đảng đoàn) thuộc tỉnh

2.1. Là quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp thuộc khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

2.2. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện các nghị quyết của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ của các doanh nghiệp thuộc khối; Đảng uỷ Khối được tham gia ý kiến hoặc mời dự các cuộc họp của Uỷ ban nhân dân tỉnh bàn về những vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp.

2.3. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các chi cục, các trung tâm cấp tỉnh có văn bản trao đổi với Thường trực, Ban Thường vụ đảng ủy Khối đề nghị thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, bố trí, sử dụng ... đối với cán bộ là đảng viên thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối theo quy định.

3. Với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

3.1. Là quan hệ phối hợp trong công tác xây dựng Đảng và quản lý cán bộ, đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú theo quy định.

3.2. Thực hiện Quy chế phối hợp với các huyện ủy, thành ủy trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn (theo Quyết định số 1093-QĐ/TU ngày 27/12/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy) và phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong lãnh đạo các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối chấp hành, thực hiện nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền địa phương liên quan đến doanh nghiệp đóng trên địa bàn về phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo, tài nguyên, môi trường, đất đai, dân số, kế hoạch hoá gia đình...

                             Ban Biên tập

                         (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sơn La)