• 1591/UBND-TH (16/04/2024) - Công văn v/v tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.
  • 01/CTr-SBA (10/04/2024) - Chương trình công tác quý II năm 2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
  • 119/QĐ-SXD (10/04/2024) - QUYẾT ĐỊNH Công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La quý I năm 2024
  • 10/KH-SBA (27/03/2024) - Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024)
  • () - Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư
  • 98/2023/NĐ-CP (31/12/2023) - Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
  • 03/2024/QĐ-UBND (06/02/2024) - Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 201/CTSLA-TTHT (20/02/2024) - Công văn v/v Hỗ trợ quyết toán thuế
  • 19/SBA-BTT (16/02/2024) - Công văn v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về CCHC cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
  • 23/CT-TTg ( 29/7/2023) - Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;