• 30/CV-SBA (14/3/2019) - Công văn V/v phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
  • 23/CV-SBA (06/3/2019) - Công văn vv đăng ký tham gia Ngày hội việc làm của TT Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh
  • 04/CV-SBA (08/1/2019) - Công văn V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo nghị định 157/2018/NĐ-CP
  • 106/2018/TT-BTC (15/11/2018) - THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔ
  • 08/CV-SBA (20/1/2018) - ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI ) HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA
  • 3590/TB-CT (18/9/2018) - DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẾN 31/8/2018
  • Số119/2018/NĐ-CP Hà Nội, (ngày 12 thán) - NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
  • Số: 82/2018/TT-BTC (Hà Nội, ngày) - THÔNG TƯ BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾ
  • 672/CT-KK&KTT (30/5/2018) - Về việc thay đổi KBNN tiếp nhận khoản thu NSNN
  • ( 27/04/2018) - Danh sách các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Soi Keo Bong Da