• 1684/SXD-KT,HT (27/08/2020) - Công văn v/v áp dụng định mức "Làm và thả rọ đá" (mã hiệu AL.15100) trong Định mức phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 16/12/2019 của Bộ Xây dựng
  • 100/CV-VPSBA (24/08/2020) - Công văn v/v hướng dẫn các quy định về điều kiện kinh doanh và năng lưc kỹ thuật đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy
  • 2375/UBND-TH (28/07/2020) - Công văn v/v đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 13/8KH-UBND ngày 10/101/2018
  • 431/MTTQ-BTT (20/07/2020) - Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
  • 18/HD-MTTQ-BTT (17/07/2020) - Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)
  • 14/BC-SBA (19/06/2020) - Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
  • 1745/BC-BHXH (26/06/2020) - Báo cáo việc giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
  • 657/CT-NVDTPC (23/06/2020) - Công văn v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 262/BC-SXD (24/6/2020) - Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
  • 1212/QĐ-UBND (15/06/2020) - Quyết định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập định mức phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La
http://soikeo.info