• 94/2019/QH14 (ngày 26 thán) - NGHỊ QUYẾT VỀ KHOANH NỢ TIỀN THUẾ, XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  • 20/CT-TTg (17/5/2017) - Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
  • 119/CV-SBA (09/9/2019) - Công văn v/v đẩy mạnh phòng chônhs tham nhũng và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp
  • 136/CV-SBA (23/10/2019) - Công văn v/v giới thiệu Luật phòng chống tham nhũng 2018
  • 17/KH-SBA (26/11/2019) - Kế hoạch hưởng ứng thi đua yêu nước và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La
  • 36/2018/QH14 (23/12/2018) - Luật phòng, chống tham nhũng
  • 2900/UBND-KT (20/11/2019) - Công văn v/v thực hiện nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững
  • 223/KH-UBND (13/11/2019) - Kế hoạch phát động thi đua yêu nước và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La
  • 191/KH-UBND (05/9/2019) - Kế hoạch triển khai đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 2242/SKHĐT-ĐKKD (08/11/2019) - Công văn V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Công văn của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP
Soi Keo Bong Da