• 179/SBA-BTT (13/11/2023) - Công văn v/v phối hợp thông tin, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp, HTX và tổ chức tín dụng trên địa bàn
  • 1111/SLA1 (08/11/2023) - Công văn v/v chuyển văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời, giải đáp nội dung kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn về Thông tư số 06/2023/TT-NHNN
  • 965/CĐ-TTg (13/10/2023) - Công điện số 965/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất
  • 470/CĐ-TTg (26/05/2023) - Công điện số 470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
  • 41-NQ/TW (10/10/2023) - Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
  • 168/SBA-BTT (25/10/2023) - Công văn 168/SBA-BTT ngày 25/10/2023 triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp
  • (12/10/2023) - Tài liệu Hội nghị "Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam"
  • 157/SBA-BTT (05/10/2023) - Công văn v/v tuyên truyền và tham gia các hoạt động tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ I năm 2023
  • 116/HD-SXD (10/10/2022) - Hướng dẫn số 116/HD-SXD ngày 10/10/2022 của Sở Xây dựng
  • 20/2021/QĐ-UBND (07/9/2021) - Quyết định 20/2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La