• 741/QĐ-UBND (23/04/2024) - Quyết định về việc tặng Cở thi đua, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua năm 2023
  • 158/KH-UBND (07/06/2024) - Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).
  • 2390/UBND-TH (04/06/2024) - Công văn v/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
  • 1292-CV/BDVTU (20/05/2024) - Công văn v/v triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
  • 01/QĐ-BCĐ (09/4/2024) - Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 09/4/2024 về Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, đơn vị và Ban chỉ đạo quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên bàn tỉnh Sơn La trong quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước
  • 105/2017/NĐ-CP (01/11/2017) - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về kinh doanh rượu
  • 67/2013/NĐ-CP (27/06/2013) - Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
  • () - Tài liệu Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
  • 64/KHPH-LĐLĐ-HHDN (15/05/2024) - Kế hoạch phối hợp Tổ chức Hội nghị gặp mặt “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn” lần thứ III năm 2024
  • 51/CĐ-TTg (21/05/2024) - Công điện về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động