• 145/2020/NĐ-CP (14/12/2020) - Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
  • 161/SBA-VP (22/11/2021) - Công văn v/v tiếp tục phản ánh khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
  • 156/TB-SBA (01/11/2021) - Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Thường trực và các Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
  • 21/QĐ-SBA (01/11/2021) - Quyết định về việc thành lập các ban chuyên môn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026
  • 20/QĐ-SBA (01/11/2021) - Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026
  • 19/QĐ-SBA (01/11/2021) - Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026
  • 697/SNV-QLBG (21/10/2021) - Công văn v/v tỉnh Hủa Phăn mở cửa khẩu biên giới để thực hiện đợt xuất khẩu hàng nông sản sang tỉnh Sơn La
  • 02/CT-SBA (21/10/2021) - Chương trình công tác Quý IV năm 2021 cua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
  • 3475/UBND-KGVX (14/10/2021) - Công văn về việc hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đi/đến tỉnh Sơn La
  • 224/KH-UBND (28/09/2021) - Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19