• 65/QĐ-BXD (20/01/2021) - Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
  • 146/2020/NĐ-CP (18/12/2020) - http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202031
  • 2374/TB-SHKĐT (30/12/2020) - Thông báo về việc bổ sung thông tin vào danh mục khuyến khích doanh nghiệp dầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
  • 3805/UBND-KGVX (03/12/2020) - Công văn v/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
  • 5446/HD-NHCS (20/10/2020) - Hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
  • 32/2020/QĐ-TTg (19/10/2020) - Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  • 154/NQ-CP (19/10/2020) - Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  • 547/MTTQ (21/10/2020) - Công văn v/v phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra
  • 505/MTTQ-BTT (21/09/2020) - Công văn v/v tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống và ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • 499/MTTQ-BTT (21/09/2020) - Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020): Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X