• 121/SBA-BTT (07/09/2022) - Công văn v/v tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2022)
  • 50/2022/TT-BTC (11/8/2022) - Thông tư 50/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều củ
  • 1547/QĐ-UBND (29/7/2022) - Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020-2025
  • 1549/QĐ-UBND (02/8/2022) - Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 1292/QĐ-UBND (29/6/2022) - Quyết định số 1292/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
  • 915/QĐ-UBND (24/5/2022) - Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
  • 855/QĐ-UBND (17/5/2022) - Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035
  • 810/QĐ-UBND (12/5/2022) - Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và biển panô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040.
  • 18/2022/TT-BKHĐT (08/08/2022) - Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/08/2022 quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.
  • 1561/QĐ-UBND (03/08/2022) - Quyết định Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025