TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Là tổ chức XH - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đang có hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Với tôn chỉ hoạt động là: tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả góp phần phát triển KT-XH của tỉnh Sơn La; vận động doanh nghiệp thực hiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội; tổ chức diễn đàn, đối thoại, xúc tiến thương mại, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng từ các doanh nghiệp đến với lãnh đạo tỉnh và các cấp các ngành của tỉnh.