Quy định điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng

Quy định điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng

Lượt xem:

Ngày 03/3/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.