Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
07/KH-SBA 27/02/2023 Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL của Hiệp hội doanh nghiệp năm 2023
13/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch Kế hoạch số 13 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL, tuyên truyền năm 2023
46/SBA-BTT 06/03/2023 Công văn Công văn v/v thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng
575/STNMT-QLMT 24/02/2023 Công văn Công văn phúc đáp Công văn số 258/SXD-QLXD ngày 14/02/2023 của Sở Xây dựng (lần 2)
267/STNMT-QLMT 02/02/2023 Công văn Công văn phúc đáp Công văn số 159/SXD-QLXD ngày 30/01/2023 của Sở Xây dựng
343/HD-STNMT 11/11/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
404/SXD-QLXD 03/03/2023 Công văn Công văn v/v thực hiện các thủ tục về môi trường trong quá trình lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng
253/QĐ-UBND 17/02/2023 Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La" giai đoạn 2021 - 2025
10/CT-UBND 24/06/2022 Chỉ thị Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
34/SBA-BTT 21/02/2023 Công văn Công văn về đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp 2023
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Luật - pháp lệnh Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
194/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17-NQ/TU 31/08/2021 Quyết định Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
749/QĐ-TTg 03-06-2020 Quyết định Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
01/2023/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
25-HD/BCĐTW 01/08/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
27-NQ/TW 09/11/2022 Nghị định Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
12-KL/TW 06/04/2022 Thông báo Thông báo Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
04-CT/TW 02/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
05-KL/TW 03/06/2021 Kết luận Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
205-QĐ/TW 23/09/2019 Quy định Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
27-CT/TW 10/01/2019 Chỉ thị Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
50-CT/TW 07/12/2015 Chỉ thị Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
10/CT-TTg 22-04-2019 Chỉ thị Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
20/CT-TTg 17-05-2017 Chỉ thị Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
25/NQ-CP 08-02-2017 Nghị định Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
12/CT-TTg 28-04-2016 Chỉ thị Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP 18-10-2018 Thông tư Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng: Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội p
12/2017/QH14 20-06-2017 Luật - pháp lệnh Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13