• 1188/QCPH-BHXH-HHDN (29/04/2022) - Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La về tuyên truyền và thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2022 - 2025
  • 60/SBA-VP (05/05/2022) - Công văn v/v tham gia chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá 2022
  • 674/TB-PCCC (20/04/2022) - Thông báo đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến thức cấp văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • 12-NQ/TW (03/06/2017) - Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
  • 10-NQ/TW (03/06/2017) - Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  • 167/QĐ-TTg (08/02/2022) - Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"
  • 43/NQ-CP (22/03/2022) - Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ: Về việc không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
  • 1139/BHXH-CĐ (21/04/2022) - Công văn v/v giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19
  • 1148/BHXH-BC (22/04/2022) - Báo cáo tình hình chấp hành chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp năm 2021
  • 86/KH-UBND (22/03/2022) - Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La năm 2022.