Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lượt xem:


Để triển khai hiệu quả chương trình “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 21/02/2023, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 34/SBA-BTT về đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp năm 2023.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Sơn  La về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ  tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường  vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến  năm 2030; Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về  phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La  giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng đề nghị các Chi hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố; tổ chức thành viên và hội viên Hiệp hội tổ chức triển khai các nội dung, cụ thể như sau :

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ  tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường  vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 253/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025 (Nội dung các văn bản, Nghị quyết được đăng tải trên Trang TTĐT sba.vn của Hiệp hội). Các Chi hội, tổ chức thành viên và hội viên Hiệp hội có hình thức quán triệt phù hợp nhằm nâng cao nhận thức đối với lãnh đạo và người lao động trong các doanh nghiệp về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số và chủ động nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất những sáng kiến, giải pháp và tháo gỡ những khó khăn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong các doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn tỉnh.

 2. Xây dựng kế hoạch và kiến nghị, phối hợp với các cơ quan chức năng, đưa các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đủ điều kiện lên các sàn giao dịch thương mại điện tử; tăng cường quản bá trên các website, phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử, luật an ninh mạng. Khuyến khích áp dụng các phương thức giao dịch điện tử không sử dụng tiền mặt như: Thanh toán thẻ, ví điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử...

3. Đề nghị các Chi hội, tổ chức thành viên tích cực triển khai phong trào thi đua về chuyển đổi số đến các doanh nghiệp thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế; thu hút, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo khoa học kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Từng bước ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là công nghệ chuỗi khối (Block chain), trí tuệ nhân tạo (A.I), dữ  liệu lớn (Big data), điện toán đám mây (Cloud) vào việc điều hành, quản lí doanh nghiệp. Kiến nghị với Sở Thông tin truyển thông, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ hội viên về số hóa, chuyển đổi số. Trước ngày 15/07/2023 và 15/12/2023 các Chi hội, tổ chức thành viên có phương án Sơ kết, Tổng kết phong trào thi đua chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Tổng kết các mô hình tiên tiến để nhân rộng; kiến nghị khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, cá nhân xuất sắc với cấp có thẩm quyền.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La trân trọng đề nghị các Chi hội, tổ chức thành viên và hội viên Hiệp hội tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước 20/6), cuối năm (trước 20/12) về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (Số 09, đường Khau Cả, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La; email: hhdn.sonla@gmail.com) để tổng hợp./.

Tải Quyết định 253/QĐ-UBND tại đây

Tải Công văn 34/SBA-BTT tại đây.