Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Lượt xem:


Ngày 23/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Thông tư số 83/2014/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2024.

Theo đó, Thông tư số 25/2024/TT-BTC Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư số 25/2024/TT-BTC./.

Thanh Mai - TTHT