Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Lượt xem:


Ngày 10/5, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị 

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Hội nghị đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Trong đó, nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 41-NQ/TW là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Để đạt được mục tiêu đó, cần tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết; đặc biệt giúp đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình trong phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng đạo đức văn hóa kinh doanh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ doanh nhân.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cần tìm ra đúng nguyên nhân để khắc phục các hạn chế, tồn tại trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống chính sách pháp luật để bảo đảm triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nghị quyết. Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện nghị quyết.

Theo baosonla.org.vn