Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP 2024 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết 07/NQ-CP 2023

Lượt xem:


Ngày 24/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19. Nghị quyết số 76/NQ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2024.

Theo đó, Nghị quyết số 76/NQ-CP Bổ sung làm rõ đối tượng tại Điều 1 của Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ như sau:

“Việc ảnh hưởng của dịch Covid-19 quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ là ảnh hưởng chung đến kinh tế cả nước. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm đều thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ.”

Nghị quyết số 76/NQ-CP quy định: Đối với người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP (bao gồm cả hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước mà người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp đúng theo quy định nhưng đến ngày Nghị quyết Nghị quyết số 76/NQ-CP có hiệu lực thi hành mà chưa được xử lý)./.

Phương Mai - TTHT