Kê khai và tính thuế TNDN

Lượt xem:


Hỏi: Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, hàng hóa dịch vụ bán ra của Công ty thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng và không thuộc trường hợp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Công ty xin hỏi việc tính thuế TNDN theo phương pháp nào, thuế suất thuế TNDN áp dụng tỷ lệ là bao nhiêu %?

       Trả lời

 

 

 

- Tại Chương III Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định:

"Chương III - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế TNDN được áp dụng theo Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành..."

- Tại    Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Điều 3. Phương pháp tính thuế

...

5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hànghóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%."

- Tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng quy định:

"Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

...

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%."

- Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau:

“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp

=

(

Thu nhập tính thuế

-

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

)

x

Thuế suất thuế TNDN"

Theo nội dung trình bày nêu trên thì Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng và không thuộc trường hợp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, do đó Công ty thuộc trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định đã trích dẫn nêu trên, Công ty xác định và lựa chọn một trong hai phương pháp kê khai, nộp thuế TNDN như sau:

- Trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; Công ty xác định được doanh thu và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanhbảo hiểm nhân thọ thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo công thức quy định tại Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (nộp thuế TNDN theo kê khai) với mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20% hoặc thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 10% theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (nếu Công ty đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN).

- Trường hợp Công ty hoạt động kinh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; Công ty xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ 5% trên doanh thu kinh doanh dịch vụ bảo hiểm theo quy định nêu trên.