MỘT SỐ LƯU Ý Trong kê khai hồ sơ khai thuế và quyết toán thuế

Lượt xem:


Nhằm tạo điều kiện cho Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn, chính xác theo quy định của pháp luật, giảm thiểu sai sót liên quan đến việc kê khai nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La lưu ý trong kê khai và nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế năm 2018 như sau:

1. Về kê khai và nộp hồ sơ khai thuế:

Người nộp thuế có nghĩa vụ lập và nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn quy định đối với từng loại hồ sơ khai thuế; đồng thời thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thông qua phương tiện điện tử.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế; Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch; Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế; Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Đối với hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (khai theo năm), Người nộp thuế phải gửi Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ( Thông tư 151/2014/TT-BTC)  kèm báo cáo Tài chính và một số phụ lục theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 điều 12 thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Ngoài nội dung sửa đổi bổ sung đổi tại Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về việc bổ sung thêm một số quy định về chi phí được trừ  khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, các nội dung còn lại không có gì thay đổi so với năm 2017.

2. Về khấu trừ kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay người lao động:

Đối với Người nộp thuế có chi trả thu nhập cho người làm công hưởng lương, có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo uỷ quyền của cá nhân (kể cả trường hợp không phát sinh số thuế phải khấu trừ):

- Trường hợp trong năm 2018, không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì không phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đề nghị Người nộp thuế gửi thông báo đến Cục Thuế trước ngày 31/3/2019 để Cục Thuế có cơ sở hủy nghĩa vụ kê khai tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2018;

- Trường hợp cá nhân người nộp thuế có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế: Cơ quan chi trả thu nhập được uỷ quyền khấu trừ nộp thay có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin cho người người nộp thuế theo Mẫu 05/ĐK-TH-TCT, quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016. Trên tờ khai đánh dấu [x] vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

- Trường hợp người phụ thuộc của cá nhân người nộp thuế có thay đổi thông tin đăng ký thuế: Cơ quan chi trả thu nhập được uỷ quyền khấu trừ nộp thay có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin cho người phụ thuộc theo Mẫu 20/ĐK-TH-TCT, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Trên tờ khai đánh dấu [x] vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký người phụ thuộc có thay đổi.

- Thời hạn cơ quan chi trả thu nhập gửi hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công và  đăng ký thay đổi thông tin người phụ thuộc là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

- Ngoài ra, để giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người lao động, không phải thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN trong trường hợp đã được khấu trừ thuế nhưng thu nhập trong năm chưa đến mức phải khấu trừ. Tổ chức chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ, nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.

 

                                                                        TM