CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Từ 1/4/2019 thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới

Lượt xem:


          Đ/c Nguyễn Quang Việt, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao các Quyết định

           cho công chức giữ chức vụ lãnh đạo theo mô hình tổ chức bộ máy mới

 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc sắp xếp, thu gọn đầu mối, tinh giản biên bộ máy hành chính Nhà nước; Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành các Quyết định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Thuế các cấp. Cục Thuế tỉnh Sơn La đã rà soát, sắp sếp, bố trí kiện toàn nhân sự, xây dựng phương án điều động, luân chuyển công chức tại một số phòng thuộc cơ quan Cục Thuế theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Theo đó, kể từ ngày 01/4/2019, cơ quan Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ có 8 phòng nghiệp vụ và 01 Văn phòng , trong đó:

Để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mới, có 04 phòng được đổi tên gọi đó là:  Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1, số 2, số 3 ( trên cơ sở sáp nhập giữa 2 phòng thanh tra và phòng kiểm tra trước đây ); phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế  (trước đây gọi là phòng Tổng hợp - nghiệp vụ - Dự toán); phòng Công nghệ thông tin (trước đây gọi là phòng tin học); Văn phòng Cục Thuế ( trước đây gọi là phòng hành chính –Quản trị - tài vụ - Ấn chỉ);

 Có 05 phòng vẫn giữ nguyên tên gọi đó là: Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; phòng Kê khai và Kế toán thuế; phòng Kiểm tra Nội bộ; phòng Quản lý nợ và cưỡng chế thuế, phòng Tổ chức cán bộ;

Có 01 phòng đã được giải thể đó là: Phòng Thuế thu nhập cá nhân.

Tổ chức bộ máy mới của cơ quan Cục Thuế tỉnh Sơn La chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2019. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực. Cục Thuế tỉnh Sơn La đã và đang tiến hành rà soát, sắp sếp, bố trí, kiện toàn nhân sự và lập các phương án tối ưu cho việc sáp nhập 12 Chi cục Thuế huyện thành phố xuống còn 6 Chi cục Thuế khu vực. Dự kiến việc sáp nhập Chi cục Thuế khu vực sẽ được hoàn tất trong quý III/2019./.

                                                                       Thu Mây