BÃI BỎ THÔNG TƯ 134/2014/TT-BTC VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Lượt xem:


Ngày 04/4/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT- BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2019 về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư số 18/2019/TT- BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2019.

Cụ thể, tại Thông tư  số 134/2014/TT-BTC có cho phép gia hạn và hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Nghị quyết 63/NQ - CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngày 13/12/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP  thống nhất dừng việc thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT tại Nghị quyết 63/NQ-CP nêu trên. Do đó, để thực hiện thống nhất nội dung này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 18/2019/TT-BTC, theo đó kể từ ngày 20/5/2019 không cho phép gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Đối với hồ sơ xin gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan Hải quan trước ngày 20/5/2019 thì cơ quan Hải quan tiếp tục giải quyết gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC;

Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế trước ngày 20/5/2019 thì cơ quan Thuế tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC./.

 

                                                                        Thu Mây