Xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Lượt xem:


Ngày 06/05/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận được công văn số 403/ĐĐBQH-VP của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV.

 

Do điều kiện hiện nay cả nước đang tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh không tổ chức hội nghị để xin ý kiên vào các dự thảo luật nêu trên. Để có ý kiến tham gia chất lượng vào 02 dự thảo luật, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tham gia ý kiến về nội dung các văn bản dự thảo.

Mọi ý kiến tham gia đề nghị thông tin về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 15/5/2020 (Địa chỉ: số 20, đường Hoàng Quốc Việt, Thành phố Sơn La, email: hhdn.sonla@gmail.com)

Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi): 

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1777&LanID=1810&TabIndex=1

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): 

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1773&TabIndex=1&LanID=1811