GIẢM 10% PHÍ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID -19

Lượt xem:


Ngày 12/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó từ ngày 12/8/2020 đến ngày 31/12/2020, một số loại phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được giảm 10% so với quy định trước đây.

Thông tư số 75/2020/TT-BTC quy định: Từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, 5 loại phí thẩm định (theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC) thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với quy định trước đây tại Thông tư 279/2016/TT-BTC.

Ngoài ra, Thông tư số 75/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 279/2016/TT-BTC như sau: Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2020.

Thông tư số 75/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ  ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Từ ngày 1/1/2021, việc nộp các loại phí trên sẽ tiếp tục được áp dụng theo quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC./.

                                                                              Thu Mây