Áp dụng định mức “Làm và thả rọ đá” (mã hiệu AL.15100) theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Lượt xem:


Để trả lời một số câu hỏi thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng tại Hội nghị đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công trình xây dựng; Sở Xây dựng tỉnh đã có văn bản số 1408/SXD-KT,HT ngày 17/7/2020 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác Làm và thả rọ đá (mã hiệu AL.15100) trong Định mưc phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

(ảnh: sưu tầm internet)

Ngày 18/8/2020, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn tại văn bản số 4015/BXD-KTXD ngày 18/8/2020 về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Theo đó, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức công tác Làm và thả rọ đá (mã hiệu AL.15100) được quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Theo đó, mức hao phí đá hộc để xếp vào rọ trong định mức các công tác Làm và thả rọ đá (trên cạn, dưới nước) đối với loại rọ (2x1x1)m là 1,6m3/rọ; loại rọ (2x1x0,5)m là 0,8m3/rọ; loại rọ (1x1x1)m là 0,8m3/rọ.

Định mức hao phí đá hộc của công tác Làm và thả rọ đá được xác định theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 10335: 2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật; trong đó hao phí vật liệu đá hộc được xác định dựa trên đặc điểm độ rỗng của đá hộc được xếp trong rọ; đáp ứng độ chặt không nhỏ hơn 60% như tiêu chuẩn quy định và đã tính toán lớp đá nhô cao hơn miệng rọ để dự phòng lún tự nhiên.

Xem chi tiết văn bản tại đây: Công văn số 4015/BXD-KTXD ngày 18/8/2020 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.