Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lượt xem:


Ngày 30/12/2020 Tổng cục thuế có công văn số 5583/TCT-CS về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 107/2020/QH14 và Nghị định số 146/2020/NĐ-CP như sau:

Về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Nghị định số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội quy định kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị định số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội. Theo đó, thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết số 107/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

Về hạng đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đên hết năm 2020.

Trường hợp địa phương được Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31/12/2025 (Quy định tại Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020)./.

Xem nội dung Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 tại đây.