Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016

Lượt xem:


Ngày 20/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động văn phòng thừa phát lại. Thông tư gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/3/2021.

Theo đó, Thông tư số 05/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 như sau:

 “Điều 2. Người nộp phí

1. Cá nhân đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại, đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại, đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTC.

2. Thừa phát lại khi nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại, đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTC.”

Thông tư số 05/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

Mức thu phí quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTC như sau:

1. Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại:

a, Đối với trường hợp bổ nhiệm Thừa phát lại:

+ Tham dự kiểm tra kết quả tập sự: Mức thu: 2.700.000 Đồng/hồ sơ

+  Bổ nhiệm Thừa phát lại: Mức thu: 800.000 Đồng/hồ sơ

b, Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Thừa phát lại: Mức thu: 500.000 Đồng/hồ sơ.

 

2. Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại:

a, Thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại: Mức thu: 1.000.000 Đồng/hồ sơ.

b. Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động: Mức thu: 500.000 Đồng/hồ sơ.

Thông tư số 05/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 như sau:

 “2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán theo năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế”.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 như sau:

“2. Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước”./.

Theo Cục Thuế tỉnh Sơn La