Triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2021 của Chính phủ về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Lượt xem:


Thực hiện công văn số 4214/UBND-KGVX ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng đề nghị các Chi hội, tổ chức thành viên và Hội viên Hiệp hội thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền phố biến cho lãnh đạo và người lao động trong các doanh nghiệp hội viên nội dung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; đặc biệt là quy định về các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Phối hợp với các Phòng ban, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm túc các quy định sửa đổi, bổ sung về hợp đồng lao động; chế độ thử việc, chế độ tiền lương, thưởng; xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể trong doanh nghiệp… đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiện (nếu có vướng mắc), đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp phản ánh về Sở Lao động - TBXH; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng đề nghị các Chi hội, tổ chức thành viên và Hội viên nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện./.

Xem chi tiết nội dung Nghị định 145/2020/NĐ-CP tại đây.

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh