Bộ Tài chính quy định sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước từ ngày 01/7/2022

Lượt xem:


Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Kể từ ngày 01/7/2022 các sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước phải sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu do Tổng cục Thuế in, phát hành để dán thay thế cho việc sử dụng tem in mã vạch đa chiều. Tổng cục Thuế cũng ban hành Công văn số 2224/TCT-TVQT ngày 24/6/2022 về việc hướng dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01.

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC và Công văn số 2224/TCT-TVQT quy định như sau:

Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Nguyên tắc dán tem điện tử

Đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước: doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá phải thực hiện dán tem điện tử cho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm sản xuất sau khi sản phẩm thuốc lá được đóng thành gói hoặc hộp gọi chung là bao thuốc lá trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ trong nước.

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước phải thực hiện dán tem điện tử cho sản phẩm rượu tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng) gọi chung là chai trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Đăng ký sử dụng tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu

Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp, căn cứ sản lượng và thời hạn được phép sản xuất, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng tem điện tử theo Mẫu số 01/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC.

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng tem điện tử theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước phải ngừng sử dụng tem đã được cấp, đã mua của cơ quan thuế theo các quy định trước đây, tiêu hủy tem đã được cấp, đã mua của cơ quan thuế còn tồn nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Lập kế hoạch mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu

Căn cứ kế hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá, kế hoạch sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 5 của năm liền trước năm kế hoạch, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký kế hoạch mua tem điện tử theo Mẫu số 02/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước, không đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu coi như không có nhu cầu mua tem.

Trường hợp doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sản phẩm thuốc lá, rượu thuê đơn vị khác gia công sản phẩm thì sử dụng tem điện tử của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu.

Mua tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu

Căn cứ kế hoạch mua, kế hoạch mua bổ sung tem điện tử của năm kế hoạch đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký mua tem điện tử theo Mẫu số 03/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC.

Trường hợp kết thúc năm kế hoạch mà tổ chức, cá nhân không sử dụng hết số lượng tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu đã mua thì số lượng tem điện tử còn lại được tiếp tục sử dụng cho năm tiếp theo.

Truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã được dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu để tiêu thụ trong nước về cơ quan thuế.

Chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử đã dán theo Mẫu số 07/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC về cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Xử lý tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu của các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm thuốc lá, sản xuất rượu khi ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu khi ngừng sản xuất, giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển cơ quan thuế quản lý sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện quyết toán và hủy số tem điện tử đã mua còn lại không có nhu cầu sử dụng trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thông báo ngừng sản xuất hoặc ngày Quyết định giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập hoặc ngày chuyển cơ quan thuế quản lý theo Mẫu số 04/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC.

- Tổ chức, cá nhân chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển cơ quan thuế quản lý có nhu cầu tiếp tục sử dụng số tem còn tồn, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký điều chỉnh số tem còn tồn tại tổ chức, cá nhân chia, tách, sáp nhập sang tên, mã số thuế của Tổ chức, cá nhân sau chia, tách, sáp nhập theo Mẫu số 06/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC.

Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng, hủy tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu.

Trường hợp mất, cháy tem điện tử: Tổ chức, cá nhân phát hiện mất, cháy tem, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập báo cáo mất, cháy tem trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy tem theo Mẫu số 05/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC. Trường hợp tìm lại được tem đã mất, Tổ chức, cá nhân phải thực hiện hủy tem chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày tìm lại được tem đã mất.

Trường hợp tem điện tử bị hỏng: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước, phải thực hiện hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu bị hỏng không tiếp tục sử dụng. Tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập thông báo kết quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hủy tem hỏng theo Mẫu số 04/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC.

Hồ sơ hủy tem điện tử gồm:

- Bảng kiểm kê tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu cần hủy.

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu.

- Biên bản hủy tem điện tử sản phẩm thuốc lá hoặc tem điện tử rượu.

Hồ sơ hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu được lưu tại tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu.

Cập nhật thông tin về tình trạng xuất tem cho bộ phận sản xuất, số lượng tem còn tồn tại kho của tổ chức, cá nhân 

Tổ chức, cá nhân thực hiện tải ứng dụng thuế điện tử mobile (E-tax mobile) để thực hiện quét mã Qrcode gắn trên thùng tem, Block tem, dữ liệu được truyền về Hệ thống Quản lý Tem điện tử. Hệ thống Quản lý Tem điện tử cập nhật thông tin về tình trạng xuất tem cho bộ phận sản xuất, số lượng tem còn tồn tại kho của tổ chức, cá nhân. 

                                                Phương Mai - TTHT