Sơn La có 65 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01/2023

Lượt xem:


Tháng 01/2023, tỉnh Sơn La thành lập mới 65 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh đến tháng 01/2023 dự kiến đạt 3.249 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 51.426 tỷ đồng.

Tháng 01/2023, toàn tỉnh ước tiếp nhận và xử lý 136 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, giảm 19,29% so với cùng kỳ năm trước với tổng số vốn đăng ký 100 tỷ đồng, giảm 57,63% so với cùng kỳ, bình quân 2,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; số hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử 135 hồ sơ, chiếm 99,26%; thành lập mới 65 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc (30 doanh nghiệp, 35 đơn vị trực thuộc), tăng 43,33% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn 33 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc (24 doanh nghiệp, 09 đơn vị trực thuộc) tăng 22,22% so với cùng kỳ; tạm ngừng kinh doanh 87 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tăng 70% so với cùng kỳ; giải thể 09 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc (02 doanh nghiệp; 07 đơn vị trực thuộc), giảm 18,18% so với cùng kỳ.

     Theo: sonla.gov.vn