Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Lượt xem:


Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác...đó là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư số 66/2019/TT-BTC  của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/9/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015  của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2019. Điểm nổi bật của Thông tư này là việc hướng dẫn trình tự đăng ký thuế điện tử lần đầu; thời gian nộp hồ sơ thuế (khai thuế,nộp thuế, hoàn thuế điện tử ) và các biểu mẫu được thay thế, bổ sung…

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm: Nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Có hiệu lực thi hành từ ngày 8/11/2019, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/9/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP. Nghị định này quy định về mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng ( Nghị định 61/2015 quy định mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm). Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

Quy định mới về tổ hợp tác

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/10/2019 về tổ hợp tác và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2019. Nghị định này quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Theo quy định, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Nghị định nêu rõ các điều kiện để trở thành thành viên của tổ hợp tác và quy định một số thủ tục pháp lý khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác.

                                                                                      Thu Mây