Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Lượt xem:


Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định số 41/2022/NĐ-CP gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2022.

Tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 có quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8%. Để tháo gỡ các vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, đảm bảo phù hợp với các nội dung trên hóa đơn, Nghị định số 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi như sau:

Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại Khoản 3 Điều 1, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày Nghị định số 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Đồng thời, Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ./.

Phương Mai - TTHT