Kể từ ngày 01/7/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Lượt xem:


Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; công văn số 766/TCT-DNNCN ngày 17/3/2022 của TCT về việc triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Thuế tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-CTSLA ngày 22/3/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thông tư số 78/2021/TT-BTC tại Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tại Điều 11, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ về hóa đơn, chứng từ có quy định:

“Thông tư số 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC và của Nghị định số 123/2020/NĐ-Cp trước ngày 01/7/2022.”

Kể từ ngày 01/7/2022 các hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc hóa đơn giấy theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ không còn giá trị sử dụng. (Thông tin về hóa đơn không còn giá trị sử dụng sẽ được đăng tải trên trang Website tra cứu thông tin hóa đơn: tracuuhoadon.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế).

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định; Do đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Cục Thuế tỉnh Sơn La đề nghị doanh nghiệp, người nộp thuế tiến hành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và thực hiện thủ tục tiêu hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, doanh nghiệp và người nộp thuế liên hệ phòng Tuyên truyền, Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La; số điện thoại: 02123 854 240 hoặc số 02123 854 462 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Phương Mai - TTHT