Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
26/CV-SBA 18/3/2020 Công văn CV_ 26 đề nghị tổng hợp khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh gửi tỉnh ủy
274/KHCN-QLCN&ChN 11/3/2020 Công văn Công văn số 274/KHCN-QLCN&ChN ngày 11/3/2020 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La v/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La
55/KH-MTTQ-BTT 10/3/2020 Công văn Kế hoạch 55/KH-MTTQ-BTT ngày 10/3/2020 của UBMTTQVN tỉnh Sơn La về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
162/SLA1 11/3/2020 Công văn V/v phối hợp cung cấp thông tin khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
283/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 05/3/2020 Công văn Công văn số 283/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 05/3/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội đề xuất chuẩn bị nội dung đối thoại của Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ năm 2020
19/CV-VPSBA gày 06/3/202 Công văn Dự thảo THÔNG TƯ Quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm
19/CV-VPSBA 06/3/2020 Công văn Công văn số 19/CV-VPSBA ngày 06/3/2020 v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư của Lao động - TBXH về thời giờ làm việc nghỉ ngơi và danh mục nghề người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được làm thêm giờ
11/CT-TTg 04/2/2020 Công văn Chỉ thị 11/CT-TTg giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do dịch Covid-19
14/CV-SBA 21/02/2020 Công văn Công văn số 14/CV-SBA ngày 21/02/2020 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh v/v tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
223/MTTQ-BTT 17/02/2020 Công văn Công văn số 223/MTTQ-BTT v/v tuyên truyền thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị; Công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020
13/CV-SBA 18/02/2020 Công văn Công văn số 13/CV-SBA ngày 18/2/2020 v/v nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp do tác động của dịch viêm phổi cấp nCoV
20/CT-TTg 17/5/2017 Công văn Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
35/NQ-CP 15/6/2016 Công văn Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
02/NQ-CP 01/01/2020 Công văn Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh Quốc gia năm 2020
30/2014/QĐ-UBND 13/11/2014 Công văn QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Công văn NGHỊ ĐỊNH Ban hành Điều lệ Sáng kiến
18/2013/TT-BKHCN 01/8/2013 Công văn Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến
22/2017/QĐ-UBND 26/7/2017 Công văn Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy trình công nhận sáng kiến
209/MTTQ-BTT 06/02/2020 Công văn Công văn số 209/MTTQ-BTT của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La
37/CT-TW 03/9/2019 Công văn chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới